Wat is de Tax Shelter?
October 24, 2022

Wat is de Tax Shelter?

Al bijna 20 jaar voert de Belgische federale regering een fiscaal optimaliseringsinstrument in waardoor Belgische en buitenlandse ondernemingen die in België verblijven, een belastingaftrek kunnen genieten dankzij een investering in de culturele economie van het land. Is uw bedrijf onderworpen aan ISOC? Dan kunt u hoogstwaarschijnlijk profiteren van de voordelige belastingaftrek die de Tax Shelter biedt.
  1. Tax Shelter: voorwaarden
  2. Tax Shelter: hoe werkt het?
  3. Tax Shelter: inkomsten en rendement

Heb je ooit gehoord van de Tax Shelter?

Bijna 20 jaar geleden voerde de Belgische federale regering een fiscaal optimalisatie-instrument in waarmee Belgische en buitenlandse ondernemingen die in België verblijven een belastingaftrek kunnen genieten door te investeren in de culturele economie van het land.

Is uw bedrijf onderworpen aan ISOC? Dan kunt u hoogstwaarschijnlijk profiteren van de voordelige belastingaftrek die de Tax Shelter biedt.

Wanneer u uw boeken sluit, maakt u gebruik van de verschillende mogelijkheden om uw inkomsten te maximaliseren en uw belastingschuld te verminderen: voorschotten, belastingkredieten, aftrekbare uitgaven, enz.

Maar u wordt natuurlijk nog steeds belast op uw inkomen. U hebt nog steeds de mogelijkheid om uw belastingschuld te verminderen door een Tax Shelter-operatie op te zetten.

Door gebruik te maken van dit financiële product geniet u van een vermindering van uw belastingschuld terwijl u bijdraagt tot de ontwikkeling van de productie van films, series, toneelstukken en opera's, met andere woorden u neemt deel aan de culturele en creatieve ontwikkeling van uw land. Het rendement is bijna 10%.

Wat uw beweegredenen ook zijn, cultureel of economisch, dit financiële product geeft u toegang tot aftrekbare kosten op basis van het totale belastbare inkomen van uw onderneming. Je belastingaangifte doen leek nog nooit zo nuttig!

Deze maatregel is opgenomen in het belastingwetboek onder artikel 194-ter en heeft tot doel een opwaartse spiraal te creëren tussen 3 actoren (onderneming-culturele industrie-belgische economie) rond een win-win relatie:
- De productiemaatschappij financiert een aanzienlijk deel van haar in aanmerking komende uitgaven. De productiemaatschappij financiert een aanzienlijk deel van haar subsidiabele uitgaven en verbindt zich ertoe 1,8x van de via de Tax Shelter geïnde bedragen uit te geven.
- De investerende onderneming profiteert van een belastingvrijstelling tot 421% van de daadwerkelijk betaalde bedragen plus een extra rendement in de vorm van een financiile bonus.
- De Belgische economie dankzij de belastingen op productiegerelateerde uitgaven in de filmbedrijven en -diensten van het land (opnamekosten, postproductie, technische ondersteuning, enz.)

De uitvoering van dit fiscale optimalisatieproduct is niet alleen een succes, maar ook een pijler van de Belgische culturele creatie: de Belgische audiovisuele producties en podiumkunsten hebben sinds de invoering ervan een ongekende opleving gekend.

5 van de grootste intermediairs hebben alleen al in 2021 meer dan 130 miljoen euro aan investeringen opgehaald. (Sacré, 2022)

Dit weerspiegelt de deugdzaamheid en het vertrouwen van de actoren in het systeem op alle niveaus, bedrijfsleven, federale overheid en culturele industrie.

Tax Shelter: voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor toegang tot de Tax Shelter?

Alle Belgische vennootschappen, of Belgische filialen van een buitenlandse vennootschap die ISOC-plichtig is, kunnen van deze fiscale stimulans profiteren. Alleen ondernemingen met een verlaagd belastingtarief en een grondslag van minder dan 100 000 euro kunnen geen gebruik maken van deze investering.

Er zij op gewezen dat om ethische redenen bedrijven in de audiovisuele sector die zich bezighouden met film- en televisieproduktie van de regeling zijn uitgesloten.

Als overheidsmaatregel heeft de Tax Shelter wettelijk vastgelegde vrijstellingslimieten.

Een onderneming kan tot 50% van haar winst na belasting uit reserves vrijstellen voor een maximaal vrijstellingsbedrag van 2.000.000 euro. Om de maximaal toegestane investering voor dit vrijstellingsplafond te berekenen, volstaat het 2.000.000 euro te delen door 421%, d.w.z. 475.059 euro.

In het algemeen bedraagt de investeringscapaciteit van een onderneming in Tax Shelter 10% van de winst vóór belasting.

Tax Shelter: hoe werkt het?

Voldoet u aan de voorwaarden voor een Tax Shelter operatie?

Goed. Laten we nu eens kijken hoe het in de praktijk werkt.

Wij stellen voor dit soort operaties in 5 stappen op te splitsen.

Stap 1: Berekening van het investeringsbedrag

Om aan de wettelijke vrijstellingsvoorwaarden te voldoen, is het belangrijk het optimale investeringsbedrag te berekenen door de verschillende fiscale kenmerken van uw boekjaar te analyseren.

Als bemiddelingsbedrijf erkend door de FOD Financiën beschikt het team van fiscalisten en Investor Relations Managers van Casa Kafka Pictures over de expertise om u in dit proces te adviseren en bij te staan.

Stap 2: Ondertekening van de kaderovereenkomst

Zodra het bedrag is gevalideerd en aan uw boekhoudteam is meegedeeld, ontvangt u een raamovereenkomst, het juridische document waarmee u kunt profiteren van de fiscale voordelen van uw Tax Shelter-operatie.

BOEKHOUDKUNDIGE AFSLUITING

Stap 3: Boekingen

Ons team helpt u bij de transcriptie van de boekingen voor de registratie van uw operatie. Tax Shelter. Wij hebben een aangepaste tool, waarmee u deze stap gemakkelijk kunt uitvoeren. In dit stadium wordt de belastingaftrek in uw balans opgenomen.

Stap 4: Betaling van de premie

U ontvangt uw premie 18 maanden na ondertekening van uw Raamovereenkomst op een rekening op naam van uw bedrijf.

Stap 5: Definitief vrijstellingscertificaat

Zodra de uitgaven van de productie waarin u hebt geïnvesteerd door de cel Tax Shelter van de FOD Financiën zijn gecontroleerd en goedgekeurd, ontvangt u per e-mail en aangetekend uw definitieve vrijstellingscertificaat. Ons team zal u informeren over de overeenkomstige boekhoudkundige verwerking voor uw belastingaangifte.

Er zij op gewezen dat volgens de bepalingen van wet 194ter de cel tot 31 december van het vierde jaar na het jaar van ondertekening van de kaderovereenkomst de tijd heeft om de certificaten te leveren.

Deze 5 stappen kunnen bijna transparant zijn als u kiest voor een erkende tussenpersoon. Een betrouwbare partner is de beste investering die u kunt doen.

Tax Shelter: winst en rendement

Laten we het nu hebben over winst en rendement.

Ter herinnering: met een Tax Shelter-belegging kunt u profiteren van een aanzienlijke belastingvrijstelling. Het bedraagt 421% van het investeringsbedrag dat is vastgesteld in de kaderovereenkomst met een bemiddelingsbedrijf.

Zoals gezegd is deze vrijstelling beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst van de onderneming. En het plafond dat niet mag worden overschreden is 2.000.000 euro per belastbaar tijdperk.

Om het rendement van deze operatie te bepalen, laten we een concreet geval uitwerken:
Laten we het voorbeeld nemen van een onderneming met een belastingschuld van 300.000 euro die besluit 100.000 euro van dit bedrag toe te wijzen aan een Tax Shelter-investering.

Dit betekent een belastingbesparing van € 5.250 plus een financiële bonus van € 4.510 voor een totaal van € 9.760 (totaal rendement: 9,76%).

De Tax Shelter bestaat uit 2 winsten:

Een netto belastingwinst van 5,25%.

Deze belastingwinst wordt berekend over het Tax Shelter-investeringsbedrag van 100.000 euro. De wet voorziet in een belastingvrijstelling van 421% van dit bedrag. U kunt dus €421.000 van uw belastbare basis aftrekken, wat in dit geval een belastingbesparing van €105.525 oplevert.€105.525 - €100.000 investering levert een rendement op van €5.250.

Een netto financiële winst van 4,51%.

Naast de belastingbesparing is er een extra financieel rendement in de vorm van een premie.

Dit wordt berekend op basis van de betaling tegen een tarief dat gelijk is aan de gemiddelde Euribor voor twaalf maanden van het kalenderhalfjaar voorafgaand aan de betaling van de investering plus 4,50%, naar rato van het aantal dagen tussen de betaling en de ontvangst van het Tax Shelter Certificate door de investeerder, met een maximum van 18 maanden.

Ter herinnering of informatie: Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate.

Euribor-tarieven zijn de gemiddelde rentetarieven waartegen veel Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. De Euribor-tarieven worden gebruikt als basisrente (standaard) voor allerlei renteproducten, zoals renteswaps, rentefutures, spaarrekeningen en hypotheken.

Samen resulteren deze twee winsten in een statutair rendement van 9,76%. (5,25% + 4,51% = 9,76%).

Continue reading