Welke zijn de beschermingsmechanismes voor uw Tax Shelter-investering?

Wat zijn de risico's van Tax Shelter ?

Juridisch kader Artikel 194ter WIB
Het Tax Shelter-stelsel is gebaseerd op de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna “WIB92”) volgens dewelke een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een vrijstelling van haar belastbare basis ten belope van 421% van de geïnvesteerde bedragen.
Risico's
- De risicofactoren (inclusief risico's met betrekking tot het niet of gedeeltelijk ontvangen van het belastingvoordeel) worden beschreven in de samenvatting van het Prospectus (p. 6 e.v.) en in het Prospectus (p. 13 e.v.). Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, worden Investeerders verzocht het Prospectus in zijn geheel te lezen, en in het bijzonder het deel gewijd aan de risicofactoren verbonden aan het Aanbod.

- De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die in aanmerking komen voor de regeling van vrijstelling van de belastbare winsten zoals toegekend door de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB 1992, meer bepaald indien die rechtspersonen in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) tegen een effectieve aanslagvoet van 25%, i.e. voor de Investeringen verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020. Indien hun aanslagvoet lager is dan 25 % zou het globale rendement, uitgedrukt in percentage, over de volledige periode van de Investering, lager kunnen zijn, of zelfs negatief (d.w.z. een negatief rendement van (-) 15,80% in het geval van een verlaagd belastingtarief van 20%).

- De huidige Premie, als een Investeerder een Investering doet tot 30 juni 2024 en profiteert van een Premie berekend over de maximale periode van 18 maanden, kan het genoemde rendement verhogen. Voor investeringen die tot 30 juni 2024 worden gedaan, bedraagt de Premie, voor investeringen die onderworpen zijn aan het belastingtarief van 25%, 14,79% (4,5% wettelijk + gemiddeld 12-maands Euribor-tarief over de laatste zes maanden) en verlaagt dus het totale negatieve rendement op de investering tot een negatief tarief van (-) 5,62%. Aangezien deze Premie noch verzekerd noch gegarandeerd is, dienen Investeerders hun specifieke omstandigheden met hun gebruikelijke belastingadviseurs te bespreken. Rendementen zijn geen actuariële rendementen.- De verhouding tussen de opgehaalde Tax Shelter fondsen in afwachting van een attest op 15/03/2024 en het eigen vermogen van de Aanbieder is 106. Dit betekent dat het eigen vermogen van de Aanbieder (349 041 EUR) 1% (1/106) dekt van de opgehaalde fondsen in afwachting van een attest.

- Het percentage van de Premie verbonden aan de Investering zoals vermeld in het Prospectus, zoals gewijzigd door het Tweede Supplement, is enkel geldig voor de stortingen van de Investering uitgevoerd door de Investeerders tot 30 juni 2024. Na deze datum is het gemiddelde van de EURIBOR waarop het percentage van de Premie gebaseerd is, gewijzigd. Dit gemiddelde van de EURIBOR kan negatief zijn. Dit gemiddelde van de EURIBOR wordt met 450 basispunten verhoogd. De berekening van de Premie in het Prospectus en het Tweede Supplement is gebaseerd op een investeringsperiode van 18 maanden. De Premie zal lager zijn als de investeringsperiode korter is dan 18 maanden.

- De samenwerking tussen Belfius Bank en Casa Kafka Pictures is op 22 maart 2022 beëindigd, wat resulteerde in een daling van de opgehaalde fondsen over het jaar 2022 evenals een gedeeltelijk verlies van enkele van haar historische klanten. Daarnaast hebben de aangegeven schadegevallen in verband met de Music Hall / Grid Animation dossiers (en de gevolgen daarvan voor investeerders) en mogelijke toekomstige schadegevallen in verband met deze producenten ook een impact gehad op de fondsenwerving in 2022. Als gevolg hiervan is de fondsenwerving voor 2022 met 45% gedaald ten opzichte van 2021. De fondsenwerving voor 2022 (EUR 7.487.659) ligt daarom ver onder de 19 miljoen euro, wat het break-evenpunt was voor de activiteit van Casa Kafka Pictures. Casa Kafka Pictures heeft in 2022 ook haar financiële reserves aangeboord, dat wil zeggen dat de fondsenwervingen van het jaar 2022 niet voldoende waren om de kosten van het bedrijf te dekken, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de beschikbare liquiditeiten. Als gevolg hiervan boekte Casa Kafka Pictures een nettoverlies van 568.693 euro voor 2022, wat resulteerde in een negatief eigen vermogen van (-) 386.038 euro op 31 december 2022. In deze context heeft Casa Kafka Pictures de alarmprocedure in gang gezet. In het verlengde van deze procedure heeft de Aanbieder stappen ondernomen om zijn financiële stabiliteit te behouden. Op 20 april 2023 voerde de Buitengewone Algemene Vergadering een kapitaalverhoging door van EUR 845.625 en werd een kredietlijn van EUR 1.200.000 toegekend door de aandeelhouders RTBF en RMB om een positieve kasstroom te garanderen, rekening houdend met het seizoensgebonden karakter van fondsenwerving. Over het jaar 2023 haalde Casa Kafka Pictures geconsolideerde fondsen op ten bedrage van EUR 7.200.827, met een eigen vermogen van ongeveer EUR 350.000.

Lees meer artikelen over Tax Shelter

Tax Shelter uitgelegd

Meer weten

5 verschillende fasen van de Tax Shelter

Meer weten

Bereken de voordelen van Tax Shelter

Meer weten

Wie kan in Tax Shelter investeren ?

Meer weten

Wat zijn de risico's van Tax Shelter ?

Meer weten