WAARSCHUWING - De aandachtvan de Investeerders wordt meer bepaald gevestigd op de volgende punten

- Dit Aanbod betreft een investering in de productie van een in aanmerking komend Audiovisueel Werk en/of een in aanmerking komend Podiumwerk in het kader van het Belgische “tax shelter” stelsel bepaald in de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (“WIB 1992”).

- De Investering bestaat uit de storting van fondsen zonder terugbetaling die op termijn tot een belastingvoordeel en een Premie kunnen leiden. De Investering is geen deelname in het kapitaal van Casa Kafka Pictures, maar bestaat uit de verplichting om een bepaald geldbedrag over te maken met het oog op het bekomen van een Tax Shelter Attest van een in aanmerking komend Audiovisueel Werk of een Podiumwerk, welke onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. Casa Kafka Pictures verbindt zich ertoe om, in ruil voor de Investering, een Premie te storten, betaald door de Producent van het werk, en om haar verplichtingen, zoals beschreven in het Prospectus, na te leven om de Investeerder de mogelijkheid te geven het Tax Shelter Attest en het hiermee gepaard gaande fiscale voordeel te verkrijgen.

- Het Aanbod houdt bepaalde risico's in, waarvan de belangrijkste het gedeeltelijk verkrijgen of het niet-verkrijgen is van de definitieve fiscale vrijstelling in hoofde van de Investeerder met als gevolg het gedeeltelijke of volledige verlies van het fiscaal voordeel, in het geval waar de vergoedings- en/of risicobeperkingsmechanismen ondoelmatig of inefficiënt blijken te zijn. Daarnaast dient de Investeerder zich bewust te zijn van het potentiële risico voor de financiële stabiliteit van Casa Kafka Pictures, het feit dat de verzekeraar kan besluiten niet tussen te komen in geval van schade of een wijziging in de Tax Shelter wetgeving. Daarnaast dient de Investeerder er rekening mee te houden dat als gevolg van de negatieve beslissingen die in de loop van 2021, 2022 en 2023 zijn genomen door de Cel Tax Shelter met betrekking tot de productiebedrijven Music Hall Group en Grid Animation, evenals het faillissement van het productiebedrijf Grid Animation, de resultaten van de civiele en strafrechtelijke procedures die momenteel lopen, afhankelijk van hun uitkomst, een aanzienlijke impact kunnen hebben op de financiële stabiliteit van de Aanbieder op middellange termijn. Investeerders worden daarom geadviseerd om de sectie met betrekking tot rechtszaken en het risico met betrekking tot de financiële stabiliteit of het faillissement van Casa Kafka Pictures in het Prospectus en het Supplement te raadplegen alvorens te overwegen het Aanbod te accepteren.

- De Aanbieder informeert de investeerders dat het globale weigeringspercentage voor fondsen die opgehaald werden over de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2019 16,06% bedraagt. Deze periode werd effectief gecontroleerd door de Cel Tax Shelter van de FOD Financiën. De belangrijkste oorzaken van afwijzingen hebben betrekking op producties die verbonden zijn aan de productiemaatschappijen Grid Animation en de Music Hall-groep. Het weigeringspercentage voor andere producties dan Grid Animation en Music Hall bedraagt 0,49%. Casa Kafka Pictures is niet contractueel verplicht om de Investeerder schadeloos te stellen indien noch de verzekeringsmaatschappij, noch de Producent tussenkomt.- De Aanbieder informeert de Investeerders dat voor alle Audiovisuele Werken en Podiumwerken waarvoor Tax Shelter financiering werd opgehaald tussen maart 2017 en juli 2020 en waarbij Vander Haeghen & Co optrad als verzekeringstussenpersoon, de Aanbieder niet langer kan bevestigen dat de verzekeraar zal tussenkomen om de schadegevallen te dekken in geval van niet verkrijgen van de fiscale attesten omdat de Aanbieder recentelijk geconfronteerd werd met de weigering van zowel verzekeraar Belfius Verzekeringen als verzekeraar P&V Verzekeringen om tussen te komen in een aanzienlijk aantal schadegevallen.

- De risicofactoren (inclusief risico's met betrekking tot het niet of gedeeltelijk ontvangen van het belastingvoordeel) worden beschreven in de samenvatting van het Prospectus (p. 6 e.v.) en in het Prospectus (p. 13 e.v.), zoals gewijzigd door het Eerste Supplement. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, worden Investeerders verzocht het Prospectus zoals gewijzigd door het Eerste en Tweede Supplement, in zijn geheel te lezen, en in het bijzonder het deel gewijd aan de risicofactoren verbonden aan het Aanbod.

- De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die in aanmerking komen voor de regeling van vrijstelling van de belastbare winsten zoals toegekend door de Artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB 1992, meer bepaald indien die rechtspersonen in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners (vennootschappen) tegen een effectieve aanslagvoet van 25%, i.e. voor de Investeringen verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020. Indien hun aanslagvoet lager is dan 25 % zou het globale rendement, uitgedrukt in percentage, over de volledige periode van de Investering, lager kunnen zijn, of zelfs negatief (d.w.z. een negatief rendement van (-) 15,80% in het geval van een verlaagd belastingtarief van 20%).

- De huidige Premie, als een Investeerder een Investering doet tot 30 juni 2024 en profiteert van een Premie berekend over de maximale periode van 18 maanden, kan het genoemde rendement verhogen. Voor investeringen die tot 30 juni 2024 worden gedaan, bedraagt de Premie, voor investeringen die onderworpen zijn aan het belastingtarief van 25%, 14,79% (4,5% wettelijk + gemiddeld 12-maands Euribor-tarief over de laatste zes maanden) en verlaagt dus het totale negatieve rendement op de investering tot een negatief tarief van (-) 5,62%. Aangezien deze Premie noch verzekerd noch gegarandeerd is, dienen Investeerders hun specifieke omstandigheden met hun gebruikelijke belastingadviseurs te bespreken. Rendementen zijn geen actuariële rendementen.- De verhouding tussen de opgehaalde Tax Shelter fondsen in afwachting van een attest op 15/03/2024 en het eigen vermogen van de Aanbieder is 106. Dit betekent dat het eigen vermogen van de Aanbieder (349 041 EUR) 1% (1/106) dekt van de opgehaalde fondsen in afwachting van een attest.

- Het percentage van de Premie verbonden aan de Investering zoals vermeld in het Prospectus, zoals gewijzigd door het Tweede Supplement, is enkel geldig voor de stortingen van de Investering uitgevoerd door de Investeerders tot 30 juni 2024. Na deze datum is het gemiddelde van de EURIBOR waarop het percentage van de Premie gebaseerd is, gewijzigd. Dit gemiddelde van de EURIBOR kan negatief zijn. Dit gemiddelde van de EURIBOR wordt met 450 basispunten verhoogd. De berekening van de Premie in het Prospectus en het Tweede Supplement is gebaseerd op een investeringsperiode van 18 maanden. De Premie zal lager zijn als de investeringsperiode korter is dan 18 maanden.

- De samenwerking tussen Belfius Bank en Casa Kafka Pictures is op 22 maart 2022 beëindigd, wat resulteerde in een daling van de opgehaalde fondsen over het jaar 2022 evenals een gedeeltelijk verlies van enkele van haar historische klanten. Daarnaast hebben de aangegeven schadegevallen in verband met de Music Hall / Grid Animation dossiers (en de gevolgen daarvan voor investeerders) en mogelijke toekomstige schadegevallen in verband met deze producenten ook een impact gehad op de fondsenwerving in 2022. Als gevolg hiervan is de fondsenwerving voor 2022 met 45% gedaald ten opzichte van 2021. De fondsenwerving voor 2022 (EUR 7.487.659) ligt daarom ver onder de 19 miljoen euro, wat het break-evenpunt was voor de activiteit van Casa Kafka Pictures. Casa Kafka Pictures heeft in 2022 ook haar financiële reserves aangeboord, dat wil zeggen dat de fondsenwervingen van het jaar 2022 niet voldoende waren om de kosten van het bedrijf te dekken, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de beschikbare liquiditeiten. Als gevolg hiervan boekte Casa Kafka Pictures een nettoverlies van 568.693 euro voor 2022, wat resulteerde in een negatief eigen vermogen van (-) 386.038 euro op 31 december 2022. In deze context heeft Casa Kafka Pictures de alarmprocedure in gang gezet. In het verlengde van deze procedure heeft de Aanbieder stappen ondernomen om zijn financiële stabiliteit te behouden. Op 20 april 2023 voerde de Buitengewone Algemene Vergadering een kapitaalverhoging door van EUR 845.625 en werd een kredietlijn van EUR 1.200.000 toegekend door de aandeelhouders RTBF en RMB om een positieve kasstroom te garanderen, rekening houdend met het seizoensgebonden karakter van fondsenwerving. Over het jaar 2023 haalde Casa Kafka Pictures geconsolideerde fondsen op ten bedrage van EUR 7.200.827, met een eigen vermogen van ongeveer EUR 350.000.
Casa Kafka Pictures: de Belgische Tax Shelter!

Ondersteun de Belgische creativiteit!

Casa Kafka Pictures, een dochteronderneming van RTBF, is een Tax Shelter bemiddelingsbedrijf, goedgekeurd door de FOD Financiën, dat bedrijven een geëngageerde en efficiënte investeringsoplossing biedt.
Meer over Tax Shelter
Casa Kafka : de Belgische Tax Shelter!

Casa Kafka Pictures: de belgische Tax Shelter

Casa Kafka Pictures werd opgericht in 2005 en is een dochteronderneming van de RTBF en haar reclamebureau RMB. Al meer dan 15 jaar werken wij met een dubbele doelstelling: de Belgische audiovisuele productie ondersteunen en een hoogwaardig investeringsproduct aanbieden aan Belgische bedrijven.
Met zijn unieke filosofie is Casa Kafka Pictures een belangrijke speler op de Tax Shelter bemiddelingsmarkt en biedt het zijn investeerders een extra dimensie - zichtbaar, lonend en duurzaam - die van de Belgische audiovisuele creatie.
Sinds de wet die Tax Shelter uitbreidt tot theaterwerken begin 2017 in werking is getreden, is Casa Kafka Pictures ook een groot voorstander van de sector van de podiumkunsten.
Meer weten
Casa Kafka: de belgische Tax Shelter

Actualiteiten

Vind hier de laatste weetjes van Casa Kafka Pictures terug

Raadpleeg onze Prospectus

Prospectus

Simuleer uw investering

Bereken het potentiële voordeel van een Tax Shelter-operatie voor uw bedrijf in minder dan 30 seconden met onze online simulator.
Probeer de simulator
investering tax shelter minimum

€3,000

Minimum bedrag
investering tax shelter maximum

€237,529

Maximum bedrag
investering tax shelter potentiële opbrengst

14,43%

Potentiële opbrengst
investering tax shelter belastingplafond

€1,000,000

Max fiscale vrijstelling
Laten we elkaar ontmoeten.

Laten we uw tax shelter project bespreken

Onze adviseurs zullen snel contact met u opnemen om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij uw beleggingsproces.
Vul uw persoonlijke gegevens in om door een van onze adviseurs gecontacteerd te worden.

Communication à caractère promotionnel. L’approbation du prospectus par la FSMA ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les titres offerts

L’Offre concerne un investissement dans la production d’une œuvre audiovisuelle éligible et/ou d’une œuvre scénique éligible dans la cadre du système belge de « tax shelter » prévu aux articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/2 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR 1992), tels que modifiés pour la dernière fois par la loi du 29 mai 2020 et du 15 juillet 2020.

L’information reprise dans le Prospectus ne comprend qu’un résumé des dispositions fiscales applicables, qui sont susceptibles d’être modifiées à l’avenir. Les Investisseurs doivent donc examiner leurs situations particulières avec leurs conseillers fiscaux habituels. Casa Kafka dispose aussi un Supplément 1 au Prospectus à consulter.

L’Offre comporte certains risques dont le principal est l’obtention partielle ou la non-obtention de l’exonération fiscale définitive dans le chef de l’Investisseur avec comme conséquence la perte partielle ou totale du montant investi, dans le cas où les mécanismes d’indemnisations et/ou de limitation des risques s’avéreraient inopérants ou inefficaces. Au cas où ni l’assurance, ni le Producteur intervient, Casa Kafka Pictures ne s’engage pas contractuellement à indemniser l’Investisseur.

Les facteurs de risques (y compris les risques liés à la non-obtention, ou à l’obtention partielle seulement, de l’avantage fiscal) sont décrits dans le résumé du Prospectus (p. 9 et suivantes), ainsi que dans le Prospectus (p. 16 et suivantes). L’Investisseur est invité, préalablement à toute décision d’investissement, à prendre connaissance de l’ensemble du prospectus, et en particulier de sa rubrique consacrée aux facteurs de risques liés à l’Offre.

L’Offre s’adresse exclusivement aux personnes morales qui sont susceptibles de bénéficier du régime d’exonération des bénéfices imposables octroyé par les articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/2 du CIR 1992, en particulier si ces dernières sont soumises en Belgique à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents (sociétés) à un taux d’imposition effectif de, pour les Investissements rattachés à une période imposable qui clôture au plus tard le 30 décembre 2020, 29,58 % et, pour les Investissements rattachés à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020, 25 %. Si leur taux d’imposition est inférieur à 29,58 % ou, le cas échéant 25 %, le gain global, exprimé en pourcentage, sur la période entière de l’Investissement pourrait être plus bas, voire négatif (avec un rendement négatif maximum de 22,19% en cas de taux réduit). Les Investisseurs doivent donc examiner leurs situations particulières avec leurs conseillers fiscaux habituels. Les rendements ne sont pas des rendements actuariels.

L’Investissement consiste en un versement de fonds sans remboursement à terme offrant un avantage fiscal et une Prime. L’Investissement ne constitue pas une participation dans le capital de Casa Kafka Pictures, mais consiste en une obligation de transférer un certain montant dans le but d’obtenir une Attestation Tax Shelter liée à une œuvre audiovisuelle éligible ou une œuvre scénique éligible qui, sous certaines conditions, donne droit à une exonération fiscale. Casa Kafka Pictures s’engage, en contrepartie à l’Investissement, à verser une Prime payée par le Producteur de l’œuvre et à respecter ses obligations telles que décrites dans le Prospectus afin de permettre à l’Investisseur d’obtenir l’Attestation Tax Shelter et l’avantage fiscal qui y est lié. En l’absence de versement du montant total de l’Investissement dans les trois mois de la signature de la Convention-Cadre, l’Investisseur sera redevable d’une indemnité fixée forfaitairement à 15% du montant qu’il s’était engagé à investir.

Le pourcentage de la Prime liée à l’Investissement mentionné dans le Prospectus n’est valable que pour les versements de l’Investissement effectués par les Investisseurs jusqu’au 31 décembre 2020. Après cette date, la moyenne des taux EURIBOR sur laquelle est basée le pourcentage de la Prime sera modifiée. Cette moyenne de taux EURIBOR peut être négative, comme c’est le cas pour les versements effectués pendant le premier semestre 2020. Cette moyenne de taux EURIBOR est augmentée de 450bp. Le calcul de la Prime dans le Prospectus est basé sur une durée d’investissement de 18 mois. La Prime sera inférieure si la période d’investissement est inférieure à 18 mois.

Une partie des clients de Casa Kafka Pictures lui sont apportés par Belfius Banque, dans le cadre de sa collaboration avec celle-ci. Si cette collaboration devait prendre fin, les résultats financiers de Casa Kafka Pictures pourraient être négativement affectés. Toutefois, la situation financière de Casa Kafka Pictures n’a pas d’impact direct sur l’Investissement ni sur le gain global, exprimé en pourcentage, sur la période entière de l’Investissement. Néanmoins, même si le gain global de l’Investissement n’est pas directement influencé par la situation financière de Casa Kafka Pictures, il existe toutefois un risque que la Prime retenue ne soit pas payée à l’Investisseur ou qu’elle ne lui soit payée que partiellement en cas de faillite de Casa Kafka Pictures.

Bien compris