Tax Shelter: financiering van de productiemaatschappij
October 24, 2022

Tax Shelter: financiering van de productiemaatschappij

De Tax Shelter is een fiscale stimulans om de ontwikkeling van de Belgische filmindustrie te ondersteunen. Het stelt in België gevestigde bedrijven in staat te investeren in audiovisuele of podiumkunstproducties. In ruil daarvoor profiteren zij van een voordelige belastingaftrek.
  1. Tax Shelter: productiemaatschappij en tussenpersoon
  2. Tax Shelter: productiemaatschappij en investeerdersmaatschappij
  3. Tax Shelter: de werken
  4. Tax Shelter: in aanmerking komende uitgaven

Tax Shelter: productiemaatschappij en tussenpersoon

Het audiovisuele of podiumkunstproductiebedrijf is een belangrijke speler. Dankzij externe financiering verkrijgt zij de nodige middelen om een groot deel van haar subsidiabele uitgaven te betalen. Deze uitgaven komen overeen met directe en indirecte productiekosten. Dit zijn alle kosten die worden gemaakt om het werk te kunnen produceren. Bijvoorbeeld salarissen van personeel, instellingskosten, promotiekosten, enzovoort. Door een betere communicatie tussen producenten en investeerders mogelijk te maken, vergemakkelijken en democratiseren deze tussenpersonen dit mechanisme. Deze fiscale stimulans heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Belgische film en cultuur en doet dat nog steeds. Deze fiscale stimuleringsmaatregel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Belgische film- en cultuurindustrie en doet dat nog steeds. Maar ook door op indirecte wijze de promotie van België als soevereine en cultureel getalenteerde staat op nationaal en internationaal niveau mogelijk te maken.

Tax Shelter: productiemaatschappij en investeringsmaatschappij

De Tax Shelter-operatie tussen een productiemaatschappij en een onderneming die wil investeren, verloopt als volgt

- Inleiding: tussen het productiebedrijf en een bedrijf dat wil investeren. De productiemaatschappij vraagt doorgaans financiering aan. Meestal neemt de investeerder contact op met een bemiddelingsbedrijf, dat de link legt met de productiemaatschappij.
- Ondertekening van de kaderovereenkomst: tussen de productiemaatschappij en de investerende maatschappij. Vanaf de datum van ondertekening heeft de investerende onderneming maximaal 3 maanden de tijd om de in het contract vermelde bedragen te betalen. De productiemaatschappij van haar kant heeft 18 of 24 maanden, afhankelijk van de voorwaarden, om de directe productiekosten te maken.
- Tijdelijke belastingaftrek: deze bedraagt 421% van de daadwerkelijk aan de productiemaatschappij betaalde bedragen. Controle van het productiebedrijf: met als doel de directe productiekosten te verifiëren en goed te keuren.
- Afgifte van het Tax Shelter certificaat door de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD): indien de productiemaatschappij door de bevoegde autoriteiten wordt gevalideerd. Dit attest garandeert dat de particuliere investering is gebruikt overeenkomstig de in het belastingproduct vastgestelde voorwaarden.
- Toezending van het Tax Shelter-certificaat: aan de investerende onderneming of de tussenpersoon. De investerende onderneming ziet dan haar voorlopige belastingvrijstelling omgezet in een definitieve belastingvrijstelling. Zij zal binnen maximaal 18 maanden na de datum van ondertekening van de kaderovereenkomst een definitieve opbrengst van de gestorte bedragen kunnen ontvangen.

Het proces is dus vrij eenvoudig en soepel. Als u zich laat begeleiden door een deskundig bemiddelingsbedrijf, zoals Casa Kafka Pictures, wint u aan betrouwbaarheid.

Tax Shelter: de werken

Welke cinematografische werken komen in aanmerking voor de Tax Shelter?

- Speelfilms,
- Korte films,
- Documentaires, of zelfs vignetten.

Alle filmcategorieën komen in aanmerking.

Welke podiumkunstwerken komen in aanmerking voor de Tax Shelter?
- Operavoorstellingen,
- Dans- en balletvoorstellingen,
- Circusvoorstellingen,
- Klassieke en hedendaagse muziekconcerten,
- Theatrale producties,
- Straattheatervoorstellingen,
- Muziektheatervoorstellingen,
- Cabaretvoorstellingen,

Het is ook mogelijk financiering aan te vragen voor elk werk dat meer dan één van de bovengenoemde kunsten combineert.

Ongeacht de gebruikte technieken zijn sportuitvoeringen en alles wat met pyrotechnische effecten gepaard gaat van de regeling uitgesloten. Evenals innovatieve technologieën die geluid, beeld of scenografie veranderen. Alleen de kunsten in de strikte zin van het woord mogen in dit type regeling worden opgenomen. Het doel van de Belgische federale regering is het gehele culturele weefsel van het land daadwerkelijk te ondersteunen.

In aanmerking komende werken kunnen ook afkomstig zijn van structuren zoals musea of bibliotheken. In aanmerking komende werken kunnen ook afkomstig zijn van structuren zoals musea of bibliotheken. Ook kunst- en cultuurcentra of -ruimten kunnen Tax Shelter-financiering aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor concertzalen of live-optredens. Alle structuren die in aanmerking komende culturele werken produceren, ondersteunen of verspreiden, kunnen dus in aanmerking komen voor particuliere financiering die door de Belgische staat wordt gecontroleerd.

Om te bewijzen dat het werk voltooid is, moeten audiovisuele en filmproducties een "nul-kopie" overleggen. Voor theater- en toneelproducties is het bewijs van voltooiing een eerste uitvoering van het werk voor publiek en op een locatie binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Voordat u denkt aan internationalisering van uw werk, moet u dus nadenken over de lokale of nationale verspreiding ervan.

Tax Shelter: in aanmerking komende uitgaven

Welke uitgaven komen in aanmerking voor Tax Shelter voor een productiebedrijf?

- Een onderneming besluit het bedrag van 48.387 euro te investeren
- De producent krijgt dan een Tax Shelter Attest ter waarde van 100.000 euro.
- 90% van dit bedrag moet worden besteed aan Belgische uitgaven. Dit is een logisch bedrag van 90.000 euro.

De 90.000 euro is bestemd voor twee heel verschillende uitgaven:
- 70% voor directe kosten (d.w.z. kosten die rechtstreeks verband houden met de productie)
- 30% voor indirecte uitgaven (d.w.z. uitgaven die niet rechtstreeks verband houden met de productie)

Welke directe uitgaven komen in aanmerking voor de Tax Shelter?
- salarissen,
- vergoedingen,
- set ontwerpkosten,
- sociale lasten,
- artistieke rechten, enz.

Welke indirecte kosten komen in aanmerking voor Tax Shelter?
- uitgaven in verband met de administratieve, financiële en juridische organisatie en bijstand van de toneelproductie
- financiële kosten en commissies die in verband met de aanwerving van bedrijven worden betaald,
- de kosten die inherent zijn aan de financiering van de subsidiabele werkzaamheden of de bedragen die op basis van een raamovereenkomst als bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 5°, zijn betaald, met inbegrip van juridische kosten, honoraria van advocaten, rente, garantiekosten, administratiekosten, provisies en representatiekosten
- facturen van de in aanmerking komende investeerder, met uitzondering van facturen van ondernemingen die diensten voor de technische fase verrichten, wanneer de gefactureerde goederen of diensten rechtstreeks verband houden met de productie en voor zover het bedrag van deze facturen overeenstemt met de prijs die zou zijn betaald indien de betrokken ondernemingen volledig onafhankelijk van elkaar zouden zijn geweest
- distributiekosten die door de productiemaatschappij worden gedragen. De kosten worden in principe gedragen door de structuur enz.

Continue reading