Tax Shelter boekhouding
October 24, 2022

Tax Shelter boekhouding

  1. Tax Shelter accounting: wanneer de kaderovereenkomst wordt ondertekend
  2. Tax Shelter-boekhouding: aan het eind van het boekjaar
  3. Tax Shelter accounting: wanneer de investering wordt betaald
  4. Tax Shelter accounting: wanneer rente wordt betaald
  5. Tax Shelter boekhouding: bij definitieve vrijstelling
  6. Tax Shelter accounting: aan het einde van het boekjaar bij onvoldoende winst
  7. Download de sjabloon voor de Tax Shelter-boekhouding

... Of boekingen in Tax Shelter. De Tax Shelter is een fiscale stimulans waarmee bedrijven de productie van audiovisuele werken kunnen aanmoedigen. In ruil daarvoor profiteren ondernemingen die een Tax Shelter onderschrijven van een belastingvrijstelling.

Een snelle herinnering aan het Tax Shelter-mechanisme. Een investeringsmaatschappij tekent een kaderovereenkomst met een productiemaatschappij. De overeenkomst verplicht de investeerder tot het betalen van een geldbedrag. Als tegenprestatie verbindt de productiemaatschappij zich ertoe een certificaat af te leveren en brengt de FOD Financiën op de hoogte van deze nieuwe overeenkomst. De investeerder krijgt dus een tijdelijke belastingvrijstelling.

Laten we een concreet voorbeeld nemen om de evolutie van Tax Shelter accounting te illustreren. Een onderneming met een winst van 500.000 euro besluit 100.000 euro in Tax Shelter onder te brengen. De onderneming zal profiteren van een belastingopbrengst van 5.250 euro en een bruto financiële bonus van 6.940 euro. Voor een totaal netto rendement van EUR 10.450.

In de loop van deze investering zal de onderneming haar boekhouding in Tax Shelter moeten wijzigen. In deze evolutie zijn verschillende fasen van belang:
- de ondertekening van de kaderovereenkomst,
- het einde van het begrotingsjaar, de betaling van de investering,
- de betaling van rente,
- de definitieve vrijstelling,
- het einde van het boekjaar met een ontoereikende winst,

Het gaat er dus om alle boekingen te verwerken vanaf de ondertekening, waarbij de vrijstelling wordt overgebracht naar de belastingvrije reserves, tot de uiteindelijke vrijstelling, waarbij de onderneming de belastingvrije reserve kan toewijzen aan de beschikbare reserve. Deze laatste stap vindt plaats uiterlijk op 31 december van het vierde jaar na de ondertekening van de kaderovereenkomst.

Tax Shelter accounting: wanneer de kaderovereenkomst wordt ondertekend

Deze eerste stap omvat twee wijzigingen in de boekhouding:

- 499 Tax Shelter tussenrekening € 100.000 naar 489 Derde - Tax Shelter producent € 100.000.
- 689 Toevoeging aan de belastingvrije reserves €421.000 tot 132 Belastingvrije reserves €421.000.

Met de ondertekening van de kaderovereenkomst verbindt de investeerder zich tot de producent. Deze moet het overeengekomen bedrag van 100.000 euro betalen. De onderneming boekt de investering op een tussenrekening in de balans. Dit gebeurt totdat het voordeel van de Tax Shelter-investering duidelijk is. Vervolgens wordt het bedrag van de mogelijke vrijstelling op een aparte rekening bij de passiva geboekt. Namelijk de belastingvrije reserve.

Tax Shelter accounting: aan het eind van het jaar

Deze stap houdt een wijziging van de boekhoudkundige posten in:

- 670201 Geraamde uitgaven voor Tax Shelter € 100.000 naar 499001 Tussenrekening Tax Shelter € 100.000.

Als de onderneming aan het eind van het jaar voldoende winst heeft gemaakt om het volledige voorlopige belastingvoordeel te verkrijgen, wordt het bedrag op de tussenrekening overgeboekt naar een subrekening voor geraamde belastinglasten van een boekhoudkundig type met een voorschot.

Tax Shelter accounting: wanneer de investering wordt betaald

Deze stap houdt een wijziging van de boekhoudkundige posten in:

- 489 Derde - Tax Shelter Producent €100.000 tot 550 Kredietinstelling €100.000.

Het investeringsbedrag moet binnen drie maanden worden betaald. Dit is het wettelijke maximum. De betaling houdt dus in dat de vermelding 489 wordt veranderd in 550.

Tax Shelter accounting: wanneer de rente wordt betaald

Deze stap houdt een wijziging van de boekhoudkundige posten in:

- 550 Kredietinstelling € 6.940 tot 75 Financiële inkomsten € 6.940.

De inning van het financieel rendement impliceert dat de waarde 550 wordt gewijzigd in 75. Dit financieel rendement is een bruto financiële premie berekend op de Euribor 12m. Het wordt betaald na 18 maanden en is afhankelijk van ISOC.

Tax Shelter-boekhouding: over definitieve vrijstelling

Deze fase omvat twee wijzigingen in de boekhouding:

- 132 Belastingvrije reserves €421.000 tot 789 Onttrekking aan de belastingvrije reserves €100.000.
-6921 Overboeking naar overige reserves €421.000 naar 133 Beschikbare reserves €421.000

De onderneming kan de onttrekking aan de belastingvrije reserve boeken en de bestemming van het resultaat, namelijk de toevoeging aan de beschikbare reserves, uitvoeren zodra de vrijstelling definitief is.

Tax Shelter accounting: aan het einde van het boekjaar bij onvoldoende winst

Deze stap brengt twee wijzigingen in de boekhouding met zich mee:

- 670201 Geraamde uitgaven voor Tax Shelter €51.966 naar 499001 Tussenrekening Tax Shelter €51.966.
- 490001 Over te dragen investering Tax Shelter €48.033 naar 49001 Tax Shelter tussenrekening €48.033

Download de sjabloon voor de Tax Shelter-boekhouding

Dit model wordt ter informatie verstrekt door Casa Kafka Pictures en is bedoeld om de boekhoudkundige posten te illustreren voor een Tax Shelter-investering die tussen 2016 en 2019 wordt gedaan.  De modellering is hoofdzakelijk gebaseerd op de mededeling van de Commission des Normes Comptables 2015/1 van 13 mei 2015 en artikel 194ter van het CIR 92.  Het is aan de Beleggers om hun specifieke situatie te analyseren en de aan te rekenen boekingen te controleren met hun gebruikelijke belastingadviseurs.

*Om een gelijkwaardige belastingopbrengst te garanderen van het deel van de investering dat wordt overgedragen naar een volgend belastingjaar waarvan het belastingtarief lager zou zijn dan het tarief dat geldt in het jaar van de ondertekening van de kaderovereenkomst, staat de Tax Shelter Law toe een vermenigvuldigingscoëfficiënt toe te passen die als volgt wordt berekend
- 356/310 als de raamovereenkomst is ondertekend tijdens een IO waarin het tarief 33,99% bedraagt en de eerste overdracht tijdens een IO waarin het tarief 29,58% bedraagt.
- 421/310 indien kaderovereenkomst ondertekend in een IA waar het tarief 33,99% bedraagt en eerste overdracht in een IA waar het tarief 25% bedraagt.
- 421/356 indien kaderovereenkomst ondertekend in een IR waar het tarief 29,58% bedraagt en eerste overdracht in een IR waar het tarief 25% bedraagt.

Continue reading