De liquidatiereserve
October 24, 2022

De liquidatiereserve

Wat is een liquidatiereserve? Dit is een voordelige fiscale oplossing voor KMO's (sas, eurl, sasu, sci, sarl, enz.). Zoals de naam al aangeeft, maakt deze oplossing het mogelijk om elk jaar een deel van de belastbare winst toe te wijzen aan een specifieke rekening, los van de passiva van de onderneming.
  1. Liquidatiereserve: definitie
  2. Hoe werkt een liquidatiereserve?
  3. Hoe moet een liquidatiereserve worden gevormd en berekend?
  4. Hoe moet de liquidatiereserve worden berekend?
  5. Uitkering van de liquidatiereserve VS-dividenduitkering :

Liquidatiereserve: definitie

Wat is een liquidatiereserve? Dit is een voordelige fiscale oplossing voor KMO's (sas, eurl, sasu, sci, sarl, enz.). Zoals de naam al aangeeft, maakt deze oplossing het mogelijk om elk jaar een deel van de belastbare winst toe te wijzen aan een specifieke rekening, los van de passiva van de onderneming. De vorming van een reserve omvat echter een onmiddellijke vennootschapsbelasting van 10% van het totale gespaarde bedrag.

Hoe krijg ik mijn liquidatiereserve terug? Hoe kan ik rendement behalen? In dat geval staan u verschillende oplossingen ter beschikking:

- Na 5 jaar en als u besluit de reserve uit te keren in de vorm van een gewone dividenduitkering, moet u de 5% roerende voorheffing betalen.
- Na 5 jaar en als u besluit te wachten tot uw bedrijf is gesloten, hoeft u geen roerende voorheffing (0%) te betalen.
- Gedurende de 5 jaar en dus vooraf, moet u 20% bronbelasting betalen.

De liquidatiereserve is dus fiscaal aantrekkelijker dan het dividend, dat met 30% wordt belast.

Hoe werkt een liquidatiereserve?

Hoe werkt een liquidatiereserve in de praktijk?

- Bestemming van het resultaat: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist over de bestemming van de winst of een gedeelte daarvan voor de afzonderlijke reserve. De liquidatiereserve wordt dus gecreëerd op een andere rekening.

Aangifte van de reserve: de onderneming moet het bedrag dat als reserve is aangelegd aangeven bij de belastingdienst en de 10% roerende voorheffing betalen. De bronbelasting is niet aftrekbaar. Deze belasting is derhalve een niet in aanmerking komende uitgave.

Hoe moet een liquidatiereserve worden opgebouwd en berekend?

Laten we het volgende voorbeeld nemen voor een KMO:


Dividende

Réserve de liquidation

Réserve de liquidation

Bénéfice imposable

200000 €

200000 €

200000 €

Impôt des sociétés (25%)

150000 €

150000 €

150000 €

Cotisation supplémentaire (10%)

-

15000 €

15000 €

Réserve de liquidation

-

135000 €

135000 €

Précompte mobilier
30 %

45000 €


-

5 % (à partir de 5 ans)

-

6750 €

-

0 % (à la liquidation)

-


0 €

Dividende net

105000 €

128250 €

135000 €

Charge fiscale totale

-47,5

-35,875

-32,5

Berekening van de liquidatiereserve :

Hoe wordt de liquidatiereserve berekend? Een vennootschap met een belastbare winst van EUR 200.000 besluit een liquidatiereserve aan te leggen. Het belastingjaar eindigt op 31 december van het lopende jaar. Vergeet niet dat alleen de winst na belasting kan worden toegerekend. Na de vennootschapsbelasting (van 25%) beschikt de onderneming dus over 150 000 euro, d.w.z. haar beschikbare budget. Aan deze begroting moet een extra bijdrage van 10% worden toegevoegd. Er blijft dus een bedrag van EUR 135.000 over voor de reserve.

- 200.000,00 EUR / 1,25 = 150.000,00 EUR
- 150.000,00 EUR / 1,10 = 135.000,00 EUR
- Extra bijdrage (10%) = EUR 15.000,00

Bij een totale belastbare winst van EUR 200.000 heeft de vennootschap dus de keuze tussen :

- de vorming van dividenden: EUR 150.000 beschikbaar na belasting,
- de vorming van een liquidatiereserve: 135.000 euro beschikbaar na belasting en aanvullende bijdrage.

Op het eerste gezicht lijkt de eerste keuze voordeliger... Maar we zullen zien dat dit niet het geval is.

Uitkering van de liquidatiereserve VS-dividenduitkering :

De verdeling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Laten we in eerste instantie aannemen dat de vennootschap niet wordt geliquideerd. De liquidatiereserve wordt dus tijdens de levensduur van de vennootschap uitgekeerd. In dat geval kunnen de aandeelhouders van de vennootschap niet profiteren van een volledige belastingvrijstelling. De vennootschap zal dus bronbelasting moeten betalen. Dit varieert naar gelang van de lengte van de reserveperiode, van creatie tot distributie.

- Is de reserveperiode langer dan 5 jaar, dan heeft de vennootschap na uitkering een nettokapitaal van 128.250 euro. Is de reserveperiode langer dan 5 jaar, dan heeft de vennootschap na de uitkering een nettokapitaal van 128.250 euro en heeft zij een voorheffing van 6.750 euro betaald. Dit is 5% van het totale bedrag van de reserve.
- Is de reserveperiode daarentegen korter dan 5 jaar, dan heeft de onderneming slechts een nettoreserve van 108.000 euro. Zij zal 27.000 euro aan bronbelasting hebben betaald. Dat is 20% van het totale bedrag van de reserve.

Laten we het eerste geval samen bekijken en de verkregen resultaten vergelijken met een traditionele dividendverdeling.

- Belasting op dividenden: de dividenduitkering is in ieder geval onderworpen aan een belasting van 30%. Voor 150.000 euro aan dividenden houdt de Belgische overheid 45.000 euro belasting in. Dit komt neer op een nettodividend van 105.000 euro.

Voor een vennootschap die niet wordt geliquideerd, is de voordeligste fiscale oplossing dus :
- Een liquidatiereserve die na 5 jaar wordt uitgekeerd.
- Een liquidatiereserve die vóór 5 jaar wordt uitgekeerd.
De klassieke dividenduitkering.

Laten we in een tweede fase aannemen dat de onderneming wordt geliquideerd. De liquidatiereserve wordt uitgekeerd bij de sluiting van de onderneming. En de aandeelhouders profiteren van een volledige kwijtschelding van de roerende voorheffing.

- In geval van liquidatie van een vennootschap is het bedrag van de liquidatiereserve (na betaling van de aanvullende bijdrage) hetzelfde bij in- en uittreding. Voor ons voorbeeldbedrijf zal het bedrag 135.000 euro zijn.

Voor een geliquideerde onderneming is de voordeligste fiscale oplossing :
- Een uitgekeerde liquidatiereserve.
- De klassieke dividenduitkering.

Continue reading